ESPI 16/2012

ESPI 16/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 03-08-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanej przez Niego transakcji zbycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 1 sierpnia 2012 r. Sławomir Jarosz zbył, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, 80.666 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539). Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
03-08-2012 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót