ESPI 15/2012

ESPI 15/2012

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 17-07-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17.07.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Tomasza Dominiaka, w sprawie dokonanych przez Niego następującej transakcji nabycia i zbycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 16 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 3000 akcji Spółki po średniej cenie 0,29 zł za akcję;
2. W dniu 17 lutego 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 7000 akcji Spółki po średniej cenie 0,30 zł za akcję;
3. W dniu 19 czerwca 2012 r. Tomasz Dominiak sprzedał 200 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
4. W dniu 20 czerwca 2012 r. Tomasz Dominiak sprzedał 9800 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
5. W dniu 25 czerwca 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 1000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
6. W dniu 26 czerwca 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 3000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
7. W dniu 5 lipca 2012 r. Tomasz Dominiak nabył 1000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
8. W dniu 10 lipca 2012 r. Tomasz Dominiak, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej sprzedał 230770 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 15.000 akcji oraz sprzedaży 10.000 akcji Emitenta, natomiast w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej dokonano sprzedaży 230.770 akcji Emitenta.
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
17-07-2012 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu
powrót