ESPI 13/2012

ESPI 13/2012

Raport RB_ASO

Data sporządzenia: 02-07-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 02.07.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanej przez Niego następującej transakcjach sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 27 czerwca 2012 r. Maciej Dudek sprzedał, na mocy zawartej umowy cywilnoprawnej, 108.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
02-07-2012 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót