ESPI 12/2013

ESPI 12/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 21-05-2013

Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Bogdana Pukowca zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ABS INVESTMENT S.A.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Pana Bogdana Pukowca 1.037.593 akcji serii D za cenę 0,26 zł za akcję oraz zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 14 maja 2013 r. o kwotę 3.100.000,00 zł poprzez emisję 31.000.000 akcji serii D, o czym zawiadamiający dowiedział się w dniu 15 maja 2013 r.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Pan Bogdan Pukowiec posiadał 5.588.153 akcji stanowiących 11,40% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania 5.588.153 głosów, co stanowi 11,40% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Pan Bogdan Pukowiec posiada 6.625.746 akcji stanowiących 8,28% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania 6.625.746 głosów, co stanowi 8,28% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki ABS INVESTMENT S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
21-05-2013 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu