ESPI 12/2012

ESPI 12/2012

Raport RB_ASO

Data sporządzenia: 02-07-2012

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 02.07.2012 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcjach nabycia akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

  1. W dniu 18 maja 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
  2. W dniu 23 maja 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 22.400 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
  3. W dniu 1 czerwca 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 5.200 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
  4. W dniu 6 czerwca 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
  5. W dniu 11 czerwca 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
  6. W dniu 15 czerwca 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 6.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
  7. W dniu 20 czerwca 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 10.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję;
  8. W dniu 27 czerwca 2012 r. podmiot powiązany, na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, nabył 288.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 57.600 akcji Emitenta, natomiast w ramach zawartych umów cywilnoprawnych dokonano nabycia 288.000 akcji Emitenta.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
02-07-2012 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu

powrót