ESPI 10/2013

ESPI 10/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 26-04-2013

Temat: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż otrzymał od RUBICON PARTNERS S.A., zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie zaangażowania RUBICON PARTNERS S.A. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ABS INVESTMENT S.A. W ślad za zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym przesłano także korektę korygującą oczywiste omyłki pisarskie w zawiadomieniu.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółka RUBICON PARTNERS S.A. posiadała 24.000.000 akcji spółki ABS INVESTMENT S.A., które stanowiły 48,98% udziału w kapitale i dawały prawo do 24.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 48,98% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego RUBICON PARTNERS S.A. posiada 24.000.000 akcji spółki ABS INVESTMENT S.A., które stanowią 30,00% udziału w kapitale i dają prawo do 24.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 30,00% w głosach na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka poinformowała, że podmioty zależne RUBICON PARTNERS S.A. nie posiadają akcji Spółki ABS INVESTMENT S.A. jak również nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
21-05-2013    Sławomir Jarosz    Prezes Zarządu