ESPI 03/2013

ESPI 03/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 22-01-2013

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Macieja Dudka, w sprawie dokonanych przez Niego następujących transakcji sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

1. W dniu 30 października 2012 r. Maciej Dudek sprzedał 40.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję.

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano sprzedaży 40.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,25 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
22-01-2013 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót