ESPI 01/2013

ESPI 01/2013

Raport RB-ASO

Data sporządzenia: 09-01-2013

Temat: Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 9 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez Niego oraz podmiot powiązany następujących transakcji nabycia i sprzedaży akcji ABS Investment S.A.:

Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
1. W dniu 10 sierpnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 4.600 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
2. W dniu 13 sierpnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
3. W dniu 21 sierpnia 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 10.400 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
4. W dniu 17 września 2012 r. podmiot powiązany nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
5. W dniu 19 września 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 1.716 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
6. W dniu 28 września 2012 r. podmiot powiązany nabył 4.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję;
7. W dniu 5 listopada 2012 r. Sławomir Jarosz nabył 2.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
8. W dniu 10 grudnia 2012 r. podmiot powiązany sprzedał 39.200 akcji Spółki po średniej cenie 0,24 zł za akcję;
9. W dniu 18 grudnia 2012 r. Podmiot powiązany nabył 10.500 akcji Spółki po średniej cenie 0,23 zł za akcję;

Łącznie na rynku NewConnect w transakcjach sesyjnych dokonano nabycia 41.216 akcji po średniej cenie 0,24 zł za akcję oraz sprzedaży 39.200 akcji Emitenta po średniej cenie 0,24 zł za akcję.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
09-01-2013 Bogdan Pukowiec Wiceprezes Zarządu
powrót