EBI 93/2012

EBI 93/2012

29-12-2012

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (“Emitent”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. w Bielsku-Białej Emitent zawarł, w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr 20.032/2012), ze Spółką ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą Wojkowicach (“Kupująca”), umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek gruntu o numerach: 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, obręb 0003 Ustronie, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00046106/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział V Ksiąg Wieczystych, oraz maszyny ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenie biurowe.

Zapłata ceny w wysokości 2.000.000,00 zł nastąpi do dnia 10 stycznia 2013 r. Emitent zobowiązał się w terminie do siedmiu dni od daty zapłaty całej ceny wydać za protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy w posiadanie Kupującej, wraz z dokumentacją przedsiębiorstwa i aktami osobowymi.

Emitent zobowiązał się, że w przypadku zapłaty całej ceny w terminie do dnia 10 stycznia 2013 r., nie będzie dochodzić od Kupującej kary umownej o której była mowa w przedwstępnej umowie sprzedaży, wynoszącej 4.000.000,00 zł.

Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny Kupująca przekazała Spółce weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i z poręczeniem.

W ocenie Emitenta zawarta umowa ma charakter istotny, bowiem stanowi ona realizację strategii w zakresie nowej linii biznesowej Emitenta, jaką są inwestycje krótko- lub średnioterminowe związane z nabywaniem nieruchomości przemysłowych i komercyjnych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 17 maja 2012 r., w związku z zawarciem istotnej umowy nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót