EBI 90/2012

EBI 90/2012

09-12-2012

Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 3 grudnia do 7 grudnia 2012 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do pkt IV.2 Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, opublikowanego w dniu 26 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 22/2012) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe podsumowanie skupu.

W okresie od 3 grudnia do 7 grudnia 2012 r. Zarząd nabył 45.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,25 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,225% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 45.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,225% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót