EBI 89/2012

EBI 89/2012

08-12-2012

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. w Bielsku-Białej Spółka zawarła, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 19.240/2012), ze Spółką ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek gruntu o numerach: 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, obręb 0003 Ustronie, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00046106/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział V Ksiąg Wieczystych, oraz maszyny ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenie biurowe.

Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 20 grudnia 2012 r. Zapłata ceny w wysokości 2.000.000,00 zł nastąpi przed terminem zawarcia umowy przyrzeczonej i co do tego obowiązku Kupująca poddała się egzekucji wprost z przedmiotowego aktu notarialnego.

W przypadku, gdy ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. nie przystąpi do zawarcia umowy przyrzeczonej, Emitent może, wedle swego wyboru, dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem lub, bez żadnych dla siebie ujemnych skutków, zbyć przedmiot umowy na rzecz podmiotu trzeciego.

Strony ustaliły również wysokość kary umownej za nieprzystąpienie przez ECOENERGY COMPLEX Sp. z o.o. do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie, w kwocie 4.000.000,00 zł.

Tytułem zabezpieczenia zapłaty ceny oraz kary umownej Kupująca przekazała Spółce weksel in blanco z klauzulą bez protestu i z poręczeniem.

W ocenie Emitenta zawarta umowa ma charakter istotny, bowiem stanowi ona realizację strategii w zakresie nowej linii biznesowej Emitenta, jaką są inwestycje krótko- lub średnioterminowe związane z nabywaniem nieruchomości przemysłowych i komercyjnych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 17 maja 2012 r., w związku z zawarciem istotnej umowy nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót