EBI 86/2012

EBI 86/2012

05-12-2012

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 4 grudnia 2012 r. powziął informację o podjęciu, w dniu 3 grudnia 2012 r., przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały o wyborze Spółki ECA AUXILIUM Seredyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Barbara Szmurło Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie do dokonania badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2012 r., jednocześnie polecając Zarządowi podpisanie stosownej umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót