EBI 84/2012

EBI 84/2012

21-11-2012

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych spółki zależnej na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 r. spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. otrzymała uchwałę nr 1175/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie określenia dnia 22 listopada 2012 r. jako pierwszego dnia notowań, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych spółki:

  • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
  • 1.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Akcje notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą “BBCONSULT” i oznaczeniem “BBA”.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż jako podmiot dominujący ABS Investment S.A. posiada 70,24% udziału w kapitale zakładowym, co daje prawo do 70,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe, w związku z czym rozpoczęcie notowań instrumentów finansowych spółki zależnej na rynku NewConnect może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót