EBI 81/2012

EBI 81/2012

15-11-2012

Złożenie przez spółkę zależną wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 r. spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. złożyła wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, następujących instrumentów finansowych spółki:

  • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
  • 1.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Spółka zależna wnioskuje, aby pierwszy dzień notowań został wyznaczony na dzień 22 listopada 2012 roku.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż jako podmiot dominujący ABS Investment S.A. posiada 70,24% udziału w kapitale zakładowym, co daje prawo do 70,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe, w związku z czym rozpoczęcie notowań instrumentów finansowych spółki zależnej na rynku NewConnect może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót