EBI 80/2012

EBI 80/2012

15-11-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego \”TELGAM\” S.A

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15 listopada 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne “TELGAM” S.A. z siedzibą w Jaśle oraz podpisała umowę objęcia 328.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,12 zł, za kwotę 39.360,00 zł oraz 82.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,42 zł. za kwotę 34.440,00 zł, to jest za łączną kwotę 73.800,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 16 października 2012 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 66/2012 z dnia 16 października 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót