EBI 79/2012

EBI 79/2012

14-11-2012

Korekta raportu bieżącego nr 78/2012 z dnia 14 listopada 2012 r

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w wyniku błędu technicznego w czasie sporządzania raportu bieżącego nr 78/2012 z dnia 14 listopada 2012 r., raport ten został wysłany w niepełnej formie, tzn. z pominięciem podstawy prawnej przekazania raportu.
Poniżej prawidłowa treść raportu nr 78/2012:

“Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 r. spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. otrzymała uchwałę nr 1125/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z tego samego dnia, w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych spółki:

• 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
• 1.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż jako podmiot dominujący, ABS Investment S.A. posiada 70,24% udziału w kapitale zakładowym, co daje prawo do 70,24% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe, w związku z czym wprowadzenie instrumentów finansowych spółki zależnej do obrotu na rynku NewConnect może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót