EBI 73/2012

EBI 73/2012

25-10-2012

Rejestracja spółki zależnej jako jedynego udziałowca Korporacji \”CAPITAL\” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 25 października 2012 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 12 października 2012 r. postanowienia o zarejestrowaniu zmian właścicielskich w Spółce Korporacja “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje i wpisaniu spółki zależnej od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jako jedynego udziałowca powyższej Spółki.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana rejestracja stanowi realizację strategii polegającej na budowaniu silnej grupy firm doradczych o komplementarnych usługach, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót