EBI 72/2012

EBI 72/2012

24-10-2012

Podpisanie przez spółkę zależną umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

ZZarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 24 października 2012 r. Spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. podpisała ze Spółką WZSAM S.A. umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. świadczyć będzie na rzecz WZSAM S.A. usługi Autoryzowanego Doradcy, w szczególności związane z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu i pierwszym notowaniem instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu, będzie współdziałał ze Spółką w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz będzie prowadził bieżące doradztwo dla Spółki w zakresie dotyczącym funkcjonowania jej instrumentów finansowych w ASO.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy ma istotne znaczenie dla rozwoju Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. w nowym segmencie działalności Spółki, tj. świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową obu spółek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót