EBI 7/2012

EBI 7/2012

27-02-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji Agrotour S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 27 lutego 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Agrotour Spółka Akcyjna z siedzibą w Mnichu oraz podpisała umowę objęcia 238.000 akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,05 zł, to jest za łączną kwotę 249.900,00 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 30 sierpnia 2011 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia Agrotour Sp. z o.o. w spółkę akcyjną do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót