EBI 70/2012

EBI 70/2012

23-10-2012

Odmowa rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2012 z dnia 16 marca 2012 r. oraz nr 19/2012 r. z dnia 6 czerwca 2012 r. informuje, iż w dniu 23 października 2012 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, w dniu 11 października 2012 r., postanowienia o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i związanych z tym podwyższeniem zmian w Statucie Spółki.

Jako przyczynę odmowy Sąd wskazał naruszenie art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wysokości kapitału docelowego Spółki.

W związku z powyższym Spółka zamierza zaskarżyć powyższe postanowienie Sądu, a w przypadku bezskuteczności skargi zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu podjęcia stosownej uchwały i naprawy zaistniałego stanu faktycznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót