EBI 69/2012

EBI 69/2012

23-10-2012

Podpisanie przez spółkę zależną umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 października 2012 r. Spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. podpisała ze Spółką Rubicon Partners Corporate Finance S.A. umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Mocą zawartej umowy Rubicon Partners Corporate Finance S.A. świadczyć będzie usługi Autoryzowanego Doradcy w związku z ubieganiem się przez Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. o dopuszczenie akcji serii A i B Spółki do publicznego obrotu na rynku NewConnect. Umowa została zawarta na czas oznaczony wynoszący 12 miesięcy, licząc od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie powyższej umowy jest niezbędnym elementem w procesie dopuszczenia akcji spółki zależnej do obrotu na rynku NewConnect. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., a zatem dopuszczenie jej instrumentów finansowych do publicznego obrotu może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową obu spółek.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót