EBI 68/2012

EBI 68/2012

23-10-2012

Podpisanie aneksu do umowy inwestycyjnej z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 października 2012 r. Spółka podpisała aneks nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 23 maja 2011 r. zawartej z Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 30/2011 w dniu 24 maja 2011 r.

Mocą zawartego aneksu do umowy wydłużony został okres, w którym Rubicon Partners NFI S.A. zobowiązała się do niezbywania akcji serii C, do dnia 31 grudnia 2013 r.

Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku sprzedaży akcji w ramach publicznego, giełdowego obrotu po cenie nie niższej niż 0,40 zł za akcję lub w przypadku uzyskania zgody Spółki na zbycie akcji w ramach umowy cywilnoprawnej. Zgoda zostanie wyrażona na piśmie przez Zarząd.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż umowa inwestycyjna z dnia 23 maja 2011 r. ma charakter umowy istotnej, a wprowadzone aneksem zmiany dotyczą istotnych warunków tejże umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót