EBI 67/2012

EBI 67/2012

18-10-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji Best4youKids S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 18 października 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Best4youKids Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzywaczce oraz podpisała umowę objęcia 90.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,10 zł, to jest za łączną kwotę 99.000,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 15 marca 2012 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia Best4youKids S.C. Marzena Głowacka-Fujawa, Krystyna Głowacka w spółkę akcyjną, do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 15 marca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót