EBI 64/2012

EBI 64/2012

11-10-2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. informuje, iż w dniu 10 października 2012 r. powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. – postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 10 października 2012 r. o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. został zwiększony z kwoty 250.000,00 zł do kwoty 367.500,00 zł i obecnie dzieli się na 3.675.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:
a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.175.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w wyniku rejestracji zmian w kapitale zakładowym spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. uległ zmianie stan posiadania Emitenta. Dotychczas Emitent był jedynym akcjonariuszem spółki zależnej, natomiast od dnia rejestracji zmian Emitent posiada 2.500.000 akcji serii A oraz 81.300 akcji serii B spółki zależnej, co łącznie stanowi 70,24% udziału w kapitale zakładowym tejże spółki oraz daje prawo do 70,24% głosów na walnym zgromadzeniu.
W związku z tym powyższy fakt może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową ABS Investment S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót