EBI 52/2012

EBI 52/2012

17-09-2012

Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, iż w dniu 17 września 2012 r. podmiot zależny – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., nabył akcje Emitenta.

W transakcjach sesyjnych podmiot zależny nabył łącznie 4.000 akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,24 zł za akcję. Nabyte przez podmiot zależny akcje stanowią 0,008% kapitału zakładowego Emitenta oraz dają prawo do 4.000 głosów, co stanowi 0,008% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót