EBI 40/2012

EBI 40/2012

10-08-2012

Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja \”CAPITAL\” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje przez spółkę zależną

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 14 marca 2012 r. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 r. Spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zawarła z Panem Romanem Gabrysiem umowę nabycia 100 udziałów Spółki Korporacja “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Nabyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Strony ustaliły cenę umowną nabycia udziałów na łączną kwotę 750.000,00 zł.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja stanowi realizację strategii polegającej na budowaniu silnej grupy firm doradczych o komplementarnych usługach, co w konsekwencji ma również wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót