EBI 39/2012

EBI 39/2012

10-08-2012

Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii B spółki zależnej

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu za II kwartał 2012 r., opublikowanego w dniu 26 lipca 2012 r. (raport kwartalny nr 32/2012) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2012 r. Spółka zależna od Emitenta – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. zakończyła emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki oraz Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 325.000 i nie więcej niż 1.175.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W ramach subskrypcji objętych zostało 1.175.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 3,00 zł każda akcja. W wyniku przeprowadzonej emisji Spółka pozyskała 3.525.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na inwestycje kapitałowe oraz rozwijanie działalności Spółki poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług. Ponadto Spółka zamierza przeznaczyć część środków z emisji na zakup znacznych pakietów akcji i udziałów spółek doradczych, m.in. AT Group S.A. oraz Korporacji “CAPITAL” Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje.

Jednocześnie Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. podjęło czynności zmierzające do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do publicznego obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót