EBI 38/2012

EBI 38/2012

09-08-2012

Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2012 r. podmiot zależny – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych nabył akcje Emitenta.

Na mocy zawartych umów cywilnoprawnych podmiot zależny nabył łącznie 865.384 akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Nabyte przez podmiot zależny akcje stanowią 1,77% kapitału zakładowego Emitenta oraz dają prawo do 865.384 głosów, co stanowi 1,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót