EBI 36/2012

EBI 36/2012

06-08-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz podpisała umowę objęcia 81.300 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 3,00 zł, to jest za łączną kwotę 243.900,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie akcji w ramach emisji nowej serii stanowi realizację strategii polegającej na zwiększaniu zaangażowania kapitałowego w spółce zależnej. Objęte akcje stanowią bowiem 7% ogólnej liczby akcji przeznaczonych do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót