EBI 30/2012

EBI 30/2012

23-07-2012

Rozliczenie transakcji nabycia akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. powziął informację o rozliczeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych transakcji nabycia przez podmiot zależny – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. akcji Emitenta.

Na mocy zawartej w dniu 10 lipca 2012 r. umowy cywilnoprawnej (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiło w dniu 23 lipca 2012 r.), podmiot zależny nabył 230.770 akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Nabyte przez podmiot zależny akcje stanowią 0,47% kapitału zakładowego Emitenta oraz dają prawo do 230.770 głosów, co stanowi 0,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót