EBI 29/2012

EBI 29/2012

20-07-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji AT Group S.A. przez spółkę zależną

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19 lipca 2012 r. Spółka otrzymała informację o podpisaniu przez spółkę zależną – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. umowy objęcia 120.000 akcji na okaziciela serii B spółki AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 5,00 zł każda akcja, to jest za łączną kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w wyniku zawarcia powyższej umowy oraz zawarcia umowy objęcia akcji AT Group S.A. przez ABS Investment S.A., o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 28/2012 w dniu dzisiejszym, Emitent wraz ze spółką zależną będzie posiadać znaczny pakiet akcji w podwyższonym kapitale zakładowym AT Group S.A. (powyżej 10%), co może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót