EBI 28/2012

EBI 28/2012

20-07-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji AT Group S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 19 lipca 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki AT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie oraz podpisała umowę objęcia 100.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, to jest za łączną kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 9 lipca 2012 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki AT Group S.A. do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2012 z dnia 10 lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót