EBI 27/2012

EBI 27/2012

17-07-2012

Podpisanie umowy objęcia akcji WZSAM S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16 lipca 2012 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki WZSAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Rychwałdzie oraz podpisała umowę objęcia 57.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,75 zł, to jest za łączną kwotę 99.750,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 22 lutego 2012 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki powstałej z przekształcenia WZSAM Sp. z o.o. w spółkę akcyjną do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót