EBI 24/2012

EBI 24/2012

02-07-2012

Nabycie akcji ABS Investment S.A. przez podmiot zależny

Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2012 r. powziął informację o nabyciu przez podmiot zależny – Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., akcji Emitenta.

Na mocy zawartych w dniu 27 czerwca 2012 r. umów cywilnoprawnych, podmiot zależny nabył 288.000 akcji ABS Investment S.A. po średniej cenie 0,25 zł za akcję. Nabyte przez podmiot zależny akcje stanowią 0,59% kapitału zakładowego Emitenta oraz dają prawo do 288.000 głosów, co stanowi 0,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.stemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Pukowiec – Wiceprezes Zarządu

powrót