EBI 23/2012

EBI 23/2012

29-06-2012

Rozpoczęcie realizacji programu nabywania akcji własnych przez ABS Investment S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2012 roku dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, Zarząd ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2012 r. rozpoczęto realizację programu nabywania akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 28 czerwca 2012 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 8.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,016% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 8000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczny głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 8.000 akcji dających prawo do 0,016% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,016% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,26 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu

powrót