EBI 21/2012

EBI 21/2012

20-06-2012

Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu ABS Investment S.A. do nabycia akcji własnych Spółki

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 informuje, iż w dniu 19 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.000.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 0,50 zł za jedną akcję. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu uchwały, utworzony zostanie kapitał rezerwowy, w wysokości 2.000.000,00 zł, poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż regulamin skupu akcji zostanie podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót