EBI 19/2012

EBI 19/2012

06-06-2012

Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii D Spółki ABS Investment S.A.

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki ABS Investment S.A. z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki oraz Oświadczenia Zarządu Emitenta z dnia 6 czerwca 2012 r. o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 marca 2012 r. tj. rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w chwili podjęcia przez Zarząd Spółki ABS Investment S.A. uchwały o emisji akcji serii D. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 czerwca 2012 r. wraz ze złożeniem Oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.
 2. Data przydziału akcji:
  Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje serii D zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji, zawieranych w dniach 23, 29 marca, 2, 4, 10, 13, 16, 23, 27 kwietnia, 23 maja 2012 r.
 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją
  Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 7.000.000 i nie więcej niż 18.750.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
  Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 18.750.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
  Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej 0,26 zł za jedną akcję.
 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała objęcie akcji serii D 24 (dwudziestu czterem) podmiotom.
 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
  W związku z faktem, iż emisja akcji serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartych umów objęcia akcji, akcje serii D zostały objęte przez 24 (dwudziestu czterech) inwestorów.
 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

  Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję tych akcji.

 10. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

  Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 25.000,00 zł, przy czym w podziale na koszty:

  a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 15.000,00 zł,

  b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł,

  c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa – 0,00 zł

  d) promocji oferty – 10.000,00 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D to kwota 4.875.000,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Koszty emisji akcji, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (“agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót