EBI 18/2012

EBI 18/2012

24-05-2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2012 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2011 r.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych przez Spółkę.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Wolne wnioski i dyskusja.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ZAŁĄCZNIKI:

ABS_120524_formularz_glosowania

ABS_120524_ogloszenie_o_walnym

ABS_120524_pelnomocnicwo-OF

ABS_120524_pelnomocnicwo-OP

ABS_120524_projekty_uchwal

ABS_120524_sprawozdanie_RN

ABS_120419_raport_roczny

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót