EBI 17/2012

EBI 17/2012

17-05-2012

Zawarcie umowy nabycia prawa własności nieruchomości

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 16 maja 2012 r. w Wałbrzychu Spółka zawarła, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 2310/2012), ze Spółką CEES-POL Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kłodzku, reprezentowaną przez syndyka masy upadłości, umowę nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek gruntu o numerach: 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 o łącznej powierzchni 2,0160 ha położonej w Kłodzku, przy ul. Półwiejskiej 29, obręb 0003 Ustronie, objętej księgą wieczystą KW nr SW1K/00046106/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, Wydział V Ksiąg Wieczystych, oraz maszyny ciągu technologicznego do przerobu mięsa i wyposażenie biurowe.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Zawarta transakcja ma charakter inwestycji krótko lub średnioterminowej i jest związana z uruchomieniem nowej linii biznesowej Emitenta, jaką jest nabywanie nieruchomości przemysłowych i komercyjnych.

Emitent przekazuje niniejszą informację bowiem ma ona charakter istotny z uwagi na fakt, iż wartość transakcji wynosi 900.000,00 zł i tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót