EBI 13/2012

EBI 13/2012

16-03-2012

Zmiana statutu w związku z podjęciem przez Zarząd ABS Investment S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2012 z dnia 16 marca 2012 r. Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego, poprzez emisję akcji serii D, tą samą uchwałą z dnia 15 marca 2012 r. (Rep. A 1397/2012r.) dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż §§ 7 ust. 1 i 8 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Ҥ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.900.000,00 PLN (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).”

Ҥ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

otrzymują następujące brzmienie:

Ҥ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.600.000,00 PLN (pięć milionów sześćset tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 6.775.000,00 PLN (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i nie mniej niż 7.000.000 (siedem milionów) i nie więcej niż 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 18750000.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót