EBI 12/2012

EBI 12/2012

16-03-2012

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii D

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2012 informuje, iż w dniu 16 marca 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę, w formie aktu notarialnego (Rep. A 1397/2012r.), o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, z kwoty 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 5.600.000,00 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) i nie wyższej niż 6.775.000,00 zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.875.000,00 zł (milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 7.000.000 (siedem milionów) i nie więcej niż 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Cenę emisyjną jednej akcji serii D ustalono na 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy). Akcje serii D będą mogły być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2012 rozpoczynający się 1 stycznia 2012 r. i kończący się 31 grudnia 2012 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.

Akcje serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych.

Oferta nabycia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu.

Pisemne przyjęcie oferty i podpisanie umowy objęcia akcji winny nastąpić do dnia 15 września 2012 r. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie objęcia akcji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót