EBI 1/2012

EBI 1/2012

17-01-2012

Podpisanie istotnej umowy z Robinson Europe S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Emitent przyjął ofertę Spółki Robinson Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz podpisał umowę objęcia 26.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 5,50 zł, to jest za łączną kwotę 143.000,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż Robinson Europe Spółka Akcyjna jest Spółką notowaną na rynku NewConnect, a powyższa transakcja stanowi realizację podstawowego profilu działalności Emitenta, jakim są bezpośrednie inwestycje kapitałowe w spółkach notowanych na NewConnect i GPW.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót