EBI 10/2012

EBI 10/2012

14-03-2012

Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd ABS Investment S.A. informuje, iż w dniu 13 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie niższą niż 700.000,00 zł i nie wyższą niż 1.875.000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 7.000.000 i nie więcej niż 18.750.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł i wartości emisyjnej 0,26 zł każda akcja.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót