EBI 48/2013

EBI 48/2013

29-05-2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 czerwca 2013 r. na godz. 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2012.
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 r., a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012 r., opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. w roku 2012.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ABS_130529_ogłoszenie-ZWZ

ABS_130529_projekty_uchwal-ZWZ

ABS_130529_formularz_pelnomocnik-ZWZ

ABS_130529_pełnomocnicwo_OP-ZWZ

ABS_130529_pełnomocnicwo_OF-ZWZ

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu