EBI 42/2013

EBI 42/2013

20-05-2013

Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 13 do 17 maja 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do pkt IV.2 Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, opublikowanego w dniu 26 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 22/2012) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe podsumowanie skupu.

W okresie od 13 do 17 maja 2013 r. Zarząd nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,28 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,006% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,006% ogólnej liczby głosów.

We wskazanym wyżej okresie Zarząd dokonał również zbycia 150.000 akcji własnych na mocy dwóch umów cywilnoprawnych po cenie 0,26 zł za akcję. Zbyte akcje stanowią 0,188% kapitału zakładowego i dają prawo do 150.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,188% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu