EBI 40/2013

EBI 40/2013

16-05-2013

Zbycie akcji własnych przez ABS Investment S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 15 maja 2013 r. dokonał zbycia akcji własnych. Mając na uwadze postanowienia Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, przed dokonaniem transakcji Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej, która pozytywnie zaopiniowała zawarcie umów sprzedaży akcji własnych Spółki.

W związku z powyższym, w dniu 15 maja 2013 r., na mocy dwóch umów cywilnoprawnych, Zarząd zbył 150.000 akcji własnych Spółki po cenie 0,26 zł za akcję. Zbyte akcje stanowią 0,306% kapitału zakładowego Spółki z przed rejestracji podwyższenia (dokonanego w dniu 14 maja 2013 r.) i 0,188% kapitału zakładowego wg aktualnego stanu i dają prawo do 150.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,188% ogólnej liczby głosów.

Po ww. transakcjach łączna liczba akcji własnych będących w posiadaniu ABS Investment S.A. wynosi 33.000. Dają one prawo do 0,041% głosów na WZ Spółki oraz stanowią 0,041% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu