EBI 39/2013

EBI 39/2013

15-05-2013

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, iż w dniu 14 maja 2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS wydane w dniu 14 maja 2013 r. o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy Spółki został zwiększony z kwoty 4.900.000,00 zł do kwoty 8.000.000,00 zł i obecnie dzieli się na 80.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

a) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
d) 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Jednocześnie wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian statutu.
Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki:

Ҥ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.900.000 PLN (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100).”

Ҥ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela, serii C o numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

Aktualne brzmienie §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki:

Ҥ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.000.000 PLN (osiem milionów złotych 00/100).”

Ҥ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 20000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 24000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja i 31.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do 31000000.”

Dodano §30 ust. 4 Statutu Spółki:

“4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Emitent w załączeniu przekazuje jednolitą treść Statutu Spółki, uwzględniającą zarejestrowane przez Sąd zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ABS_130405_tekst_jednolity_statutu

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu