EBI 37/2013

EBI 37/2013

13-05-2013

Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 6 do 10 maja 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do pkt IV.2 Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, opublikowanego w dniu 26 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 22/2012) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe podsumowanie skupu.

W okresie od 6 do 10 maja 2013 r. Zarząd nabył 20.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,27 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,040% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,040% ogólnej liczby głosów. We wskazanym wyżej okresie, nabycie zostało przeprowadzone w ciągu 2 dni, mianowicie 9 i 10 maja 2013 r. z uwagi na trwający do 8 maja 2013 r. okres zamknięty.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu