EBI 26/2013

EBI 26/2013

17-04-2013

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012

Zarząd spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (“Emitent”, “Spółka”) w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ABS Investment S.A. za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) w zw. z § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu