EBI 24/2013

EBI 24/2013

17-04-2013

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki ABS Investment S.A.

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki oraz Oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 4 kwietnia 2013 r. o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 lutego 2013 roku, z chwilą podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o emisji akcji serii D. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 4 kwietnia 2013 roku wraz ze złożeniem Oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

2. Data przydziału akcji:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie Umów Objęcia Akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych, tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 21.000.000 i nie więcej niż 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 31.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 29 podmiotom, w tym 23 osobom fizycznym i 6 osobom prawnym.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 28 podmiotami, w tym 22 osobami fizycznymi oraz 6 osobami prawnymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 18 599,60 zł, w tym:
– przygotowanie i przeprowadzenie oferty 18 599,60 zł: obejmują koszty doradztwa, aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego,
– wynagrodzenie subemitentów: 0,00 złotych,
– promocja oferty: 0,00 złotych.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii D to 8.060.000,00 zł. W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.
Koszty emisji akcji, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji (“agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu